PRIVACY – OOK BIJ LA KEMME LINGERIE

Inleiding
Uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 van toepassing is, berichten wij u het volgende. La Kemme lingerie neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit
Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@lakemme.nl

Wie is la Kemme lingerie?
La Kemme lingerie is een speciaalzaak gevestigd aan de Zwolseweg 12, 7412 AN Deventer ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72378077 in deze vertegenwoordigd door M.E.M. Romeijn-Kamphuis.
La Kemme lingerie is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt la Kemme lingerie uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor la Kemme lingerie persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens la Kemme lingerie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door la Kemme lingerie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Uiteindelijke orderverwerking, Financiële administratie
Gegevens: NAW gegevens, E-mailadres(sen), Assurantie gegevens (Naam Verzekeringsmaatschappij), Burgerservicenummer, behandelend arts in welk ziekenhuis.
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
La Kemme lingerie heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt heeft. Uw persoonsgegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming verkopen aan of delen met derden voor bijvoorbeeld marketing doeleinden.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en zo nodig wijzigingen doorgeven. Mocht u de persoonsgegevens willen zien die bij la Kemme lingerie over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij la Kemme lingerie . U kunt verzoeken dat uw gegevens gewijzigd, verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden .
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om la Kemme lingerie te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van la Kemme lingerie of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van la Kemme lingerie te verkrijgen. La Kemme lingerie zal deze verstrekken in een gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat la Kemme lingerie u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door la Kemme lingerie
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lakemme.nl La Kemme lingerie zal het verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat la Kemme lingerie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien la Kemme lingerie uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De werknemers van la Kemme lingerie hebben toegang tot uw gegevens en la Kemme lingerie zal verplicht zijn uw gegevens te verstrekken aan een derde partij zoals de verzekeringsmaatschappij , bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting en om leveringen te kunnen garanderen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop la Kemme lingerie uw gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar info@lakemme.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop la Kemme lingerie uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@lakemme.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybeschermingIn Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,
La Kemme lingerie
Margreet Romeijn